POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA COOKIES /”ciasteczka’/

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dlaczego stosujemy Politykę Prywatności?

Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej określane jako „RODO”). RODO wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym również na charakter kontaktów handlowych pomiędzy Wami a naszą firmą. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień
i procesów dotyczących przetwarzania Waszych danych osobowych, jakie mogą mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług.
Niniejsza polityka prywatności wyznacza zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych kontrahentów Graffiti Print Saturnin Żukowski i użytkowników naszego serwisu.

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli poświęcicie kilka minut na zapoznanie się z krótką charakterystyką przedmiotowych zagadnień.

Co to są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe – są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą tj. o takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, wizerunek lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie – jest to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Czy przetwarzanie danych przez Nas jest bezpieczne?

Przetwarzanie danych osobowych naszych Kontrahentów odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a szczególnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /RODO/ i w celu należytego zabezpieczania danych osobowych, stosujemy środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do zapewnienia bezpieczeństwa w procesie przetwarzania tych danych.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Graffiti Print Saturnin Żukowski która administruje danymi osobowymi w celu realizacji zawartych z Państwem umów lub w celu prezentowania Państwu kompleksowej oferty w zakresie prowadzonej działalności handlowej.

Siedziba firmy Graffiti Print Saturnin Żukowski znajduje się w Dopiewcu, przy ul. Osiedle 1. Bezpośrednie dane kontaktowe dostępne są zawsze na naszej stronie internetowej (dostępne po kliknięciu w zakładkę „Kontakt”). 

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych usług takimi danymi są np. imiona i nazwiska Waszych pracowników, osób zarządzających, ich adresy
e-mail, numery telefonów, informacje o zajmowanym stanowisko, miejscu pracy. Dodatkowo
w przypadku kontrahentów przetwarzamy: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego. Natomiast w przypadku kontrahentów wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego, przetwarzamy również dane zawarte w dokumentach finansowych. Dane osobowe mogą być zapisywane w naszych bazach klientów (wersja papierowa i elektroniczna) jak również w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) na naszych stronach i urządzeniach, których używacie podczas korzystania z naszych usług.

W momencie Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej system zapisuje między innymi informacje o stosowanej przez Państwa przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, adresie strony internetowej, z której zostaliście Państwo przekierowani, datę wizyty na naszej witrynie, a także adres IP przydzielany Państwu przez dostawcę usług internetowych.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Wasze dane i jaki jest cel przetwarzania tych danych

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych. W sytuacji gdy korzystacie lub będziecie korzystać z naszych usług mogą wystąpić, następujące:

 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteście stroną. Jeśli zawieracie z nami umowę, to możemy przetwarzać Wasze dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tego nie było by możliwości zapewnienia Wam usług, a Wy nie moglibyście z nich skorzystać.

 • Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi możliwość profilowania Państwa danych osobowych /więcej informacji na temat profilowania możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies/, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do Waszych potrzeb, jak również prowadzenie marketingu i promocji naszych usług.

 • Przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Was dobrowolnej zgody. Jest ona potrzebna głównie w przypadku, gdy dostarczamy Wam podstawowe informacje dot. naszej działalności i stosownej oferty związanej z świadczonymi przez nas usługami.

Podsumowując, Wasze dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający, jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

Mając na uwadze, powyższe wprowadzenie, możemy teraz w sposób przejrzysty i czytelny poinformować, że podstawą prawną przetwarzania Waszych danych jest:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc w skrócie, przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Was zgody;

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a więc w skrócie, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc w skrócie, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratorów Danych Osobowych.

Państwa dane zostały pozyskane w wyniku wcześniejszych kontaktów biznesowych, zaś ich podanie miało charakter całkowicie dobrowolny. Pozyskaliśmy Państwa dane również podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania.

Jeżeli jednak nie życzycie sobie Państwo otrzymywać od nas informacji handlowych
i promocyjnych możecie w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw poprzez wysłanie stosownej informacji mailowej na odpowiedni adres mailowy dostępny w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej naszej Spółki.

Komu Administrator udostępnia dane osobowe użytkownika?

Administrator Danych Osobowych może przekazywać dane osobowe następującym grupom odbiorców dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. osobom upoważnionym: naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć do nich dostęp w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika oraz podjęcia ewentualnych działań w pozostałych celach określonych w niniejszej polityce.

 2. podmiotom, z którymi Administrator Danych Osobowych ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków ciążących na firmie, a przewidzianych prawem, ochrony praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności może przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, pocztowe i kurierskie oraz firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych umów
  z
  Administratorem Danych Osobowych, do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Administratora Danych Osobowych.

 3. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym usług prawnych.

Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Twoich oraz Administratora Danych Osobowych.

Ponadto, Drogi Kliencie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W przypadku, kiedy przetwarzamy dane ze względu na nasz uzasadniony interes,
z którym się nie zgadzasz. Jeśli sprzeciw okaże się zasadny, dane zostaną usunięte.

 • sprostowania (poprawienia) danych

W przypadku, kiedy przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

 • usunięcia danych (bycia zapomnianym)

Można żądać usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach:

– kiedy została wycofana zgoda, w oparciu o którą przetwarzano dane osobowe;

– kiedy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;

– wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych;

– kiedy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 • ograniczenia przetwarzania

Można żądać abyśmy nie przetwarzali określonych danych osobowych (poza ich przechowywaniem), ale nie dokonując całkowitego ich usunięcia.

 • dostępu do danych

Prawo pozwala na uzyskanie informacji czy dany Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe, jakie dane są przetwarzane, w jakim celu i w jakim czasie oraz uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 • przeniesienia danych

Można wystąpić z prośbą o przygotowanie danych, jakie są w posiadaniu danego Administratora w formie ustrukturyzowanej, w formacie powszechnie nadającym się do odczytu maszynowego i/lub poprosić o ich przeniesienie do innego Administratora danych.

 • wniesienia skargi

Wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679;


W sytuacji gdy chciałbyś skorzystać z przysługujących Tobie praw, lub czujesz, że Twoje dane są źle zabezpieczone, skontaktuj się z nami drogą mailową, telefoniczną lub pisemnie na podane poniżej dane:

PUNKT KONTAKTOWY WYZNACZONY PRZEZ ADMINISTRATORA:

Graffiti Print Saturnin Żukowski

ul. Osiedle 1

62-070 Dopiewiec


tel. kont.
61 814 84 54

Mail: biuro@graffiti-print.pl

II. Polityka Cookies /”ciasteczka”/:

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies są plikami alfanumerycznymi (tekstowymi) stanowiącymi dane informatyczne, które są zapisywane na urządzeniach końcowych użytkowników (komputer, smartfon, tablet) podczas odwiedzin naszej strony (lub aktualizowany – w przypadku odwiedzin ponownych/kolejnych).

Co zawierają pliki cookies?

Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą; czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz nazwę. Niekiedy mogą również zawierać identyfikator użytkownika w postaci unikalnego adresu IP.

W jakim celu zbieramy cookies na naszej stronie?

Pliki cookies służą do zbierania informacji związanych z aktywnością na stronie internetowej. Użytkownik poprzez korzystanie z naszego serwisu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych, również w obszarze profilowania, analiz rynkowych i statystycznych. Pliki Cookies, wykorzystywane są przez nas do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin naszej witryny) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony i dostarczenia bardziej dopasowanych treści. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań i technologii takich jak pliki cookies oraz przetwarzaniu danych przez nasz serwis, możemy zapewnić, że wyświetlane treści lepiej odpowiedzą na potrzeby użytkownika. Wykorzystanie technologii cookies oraz przetwarzanie zebranych w ten sposób danych, pozwala nam również zaprezentować użytkownikowi dopasowane reklam i wiadomości oraz skutecznie wpływa na poprawę jakości prezentowanych informacji. Należy jednak podkreślić, że ich treść nie będzie istotnie wpływać na wybory użytkownika jako konsumenta, chyba, że ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik, uniemożliwią nam takie działanie.

W jaki sposób możesz zarządzać plikami cookies?

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym. Zawsze użytkownik może dokonać zmian ustawień plików cookies. W przypadku niedokonania jakichkolwiek zmian, pliki cookies będą zamieszczane
i przechowywane na urządzeniu końcowym, co oznacza, że możemy mieć do nich dostęp.

Informacje szczegółowe o możliwości i sposobach zarządzania plikami cookies dostępne są każdorazowo w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Czy można wyłączyć zbieranie cookies?

Tak. Można to zrobić w każdej chwili. W tym celu należy skonfigurować odpowiednio swoją przeglądarkę internetową. Zwracamy jednak uwagę, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie oraz może skutkować brakiem poprawności działania naszej strony. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę plików cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez naszą stronę internetową.

Łącząc wyrazy szacunku, pozostajemy

Z poważaniem

Saturnin Żukowski

Graffiti Print.